Gebruiksvoorwaarden | AbbVie
Skip to main content

Abbvie online gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 1/1/2013

Deze Online gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot websites die worden beheerd door AbbVie, inclusief zijn dochterondernemingen en gelieerde partijen (samen "AbbVie" genoemd), die aan deze Online gebruiksvoorwaarden zijn gekoppeld (samen "websites van AbbVie" genoemd). Deze Online gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van AbbVie die niet aan deze Online gebruiksvoorwaarden zijn gekoppeld, bewoners van de Verenigde Staten, of websites van derden waar de websites van AbbVie aan gekoppeld kunnen zijn. Uw gebruik van de websites van AbbVie is onderhevig aan deze Online gebruiksvoorwaarden

Onverminderd uw rechten volgens de toepasselijke wet behoudt AbbVie zich het recht deze Online gebruiksvoorwaarden te wijzigen om technologische vorderingen, wettelijke en reglementaire wijzigingen en goede bedrijfsactiviteiten weer te geven. Als AbbVie deze Online gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze Online gebruiksvoorwaarden die wijzigingen weergeven en zullen we u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door de ingangsdatum bovenin deze Online gebruiksvoorwaarden bij te werken. Door de websites van AbbVie te openen of gebruiken stemt u ermee in dat u de huidige versie van deze Online gebruiksvoorwaarden (die u kunt bekijken wanneer u de websites van AbbVie opent) hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet met deze Online gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, of als u niet tevreden bent met de websites van AbbVie, dan is uw enige en exclusieve rechtsmiddel te stoppen met het gebruik van deze website van AbbVie.

Vrijwaringen

U bevestigt en gaat akkoord met het volgende:

Hoewel we ernaar streven de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot onze producten en diensten, en andere informatie over AbbVie, op de websites van AbbVie weer te geven, staan we niet garant voor de nauwkeurigheid, effectiviteit en geschiktheid van enige informatie op de websites van AbbVie. Elke persoon accepteert de volledige verantwoordelijkheid en alle risico's voortvloeiend uit het gebruik van de websites van AbbVie. De informatie wordt gepresenteerd "ZOALS DEZE IS" en kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. AbbVie behoudt te allen tijde het recht de informatie op de websites van AbbVie zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen, te verwijderen of aan te passen.

ABBVIE GEEFT GEEN ENKELE TOEZEGGINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OF INHOUD OP DE WEBSITES VAN ABBVIE. ABBVIE WIJST HIERBIJ ALLE TOEZEGGINGEN EN GARANTIES AF, OF DIT NU EXPLICIET OF IMPLICIET IS, DIE TOT STAND ZIJN GEKOMEN DOOR DE WET, EEN CONTRACT OF ANDERS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-SCHENDING. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ABBVIE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE SCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING), GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET BESTAAN OF GEBRUIK VAN DE WEBSITES VAN ABBVIE, EN/OF DE INFORMATIE OF INHOUD OP DE WEBSITES VAN ABBVIE, ONGEACHT OF ABBVIE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT.

AbbVie is niet verantwoordelijk, en geeft geen enkele garantie, voor de nauwkeurigheid, effectiviteit, tijdigheid en geschiktheid van enige informatie of inhoud die is verkregen van derden, inclusief enige hyperlinks naar of van websites van derden. Tenzij anders vermeld op de websites van AbbVie zal AbbVie de informatie die derden op bulletinboards, chatrooms of vergelijkbare forums op de websites van AbbVie posten, niet bewerken, censureren of op een andere manier beheren. Dergelijke informatie moet daarom als verdacht worden beschouwd en wordt niet ondersteund door AbbVie.

De websites van AbbVie kunnen op de toekomst gerichte vermeldingen bevatten die de huidige verwachting van AbbVie weergeven met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zakelijke ontwikkelingen. De op de toekomst gerichte vermeldingen omvatten risico's en onzekerheden. De werkelijke ontwikkelingen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de toekomstverwachtingen en zijn afhankelijk van een aantal factoren inclusief, maar niet beperkt tot, het succes van huidige onderzoeksprogramma's, de resultaten van gaande of toekomstige klinische onderzoeken, de groeiende commercialisering van de producten, de reglementaire goedkeuringen van farmaceutica, de geldigheid en handhaving van de patenten, de stabiliteit van de zakelijke relaties en de algemene economische omstandigheden. AbbVie is van plan de websites van AbbVie regelmatig bij te werken, maar accepteert geen enkele verplichting om enige inhoud bij te werken.

Uw gebruik

U begrijpt, bevestigt en gaat akkoord met het volgende:

Door de websites van AbbVie te gebruiken gaat u ermee akkoord onze elektronische gegevens die we op de websites van AbbVie of onze servers hebben gepost, niet te verstoren of onderscheppen. U gaat er ook mee akkoord dat u de beveiligingsfuncties van de websites van AbbVie niet zult proberen te omzeilen en u te houden aan alle toepasselijke, lokale, provinciale, federale en internationale wetten, regels en bepalingen.

U geeft AbbVie het recht om alle inhoud te gebruiken die u uploadt of op een andere manier naar de websites van AbbVie verzendt, onderhevig aan deze Online gebruiksvoorwaarden op elke manier die AbbVie kiest, inclusief, maar niet beperkt tot, het kopiëren, tonen, uitvoeren of publiceren in welk formaat dan ook, het aanpassen, verwerken in ander materiaal of het maken van een afgeleide product op basis daarvan. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wet doet u afstand van alle morele rechten die u hebt met betrekking tot de inhoud die u uploadt of op een andere manier naar de websites van AbbVie verzendt (indien van toepassing).

Productlabels

Productnamen, -beschrijvingen en -labels kunnen afkomstig zijn uit de Verenigde Staten of een ander land dan het land waarin u woont. Producten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar of kunnen onder een andere merknaam, in andere sterktes of voor andere indicaties beschikbaar zijn. Veel van de genoemde producten zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar via uw plaatselijke professionele zorgverlener. Tenzij voorafgaand nadrukkelijk gemeld door en overeengekomen met AbbVie mag geen enkele directeur, medewerker, tussenpersoon of vertegenwoordiger van AbbVie, zijn dochterondernemingen en gelieerde partijen, betrokken zijn bij het geven van medisch advies, diagnoses, behandelingen of andere medische diensten die op wat voor manier dan ook een arts-patiënt-relatie creëren via de websites van AbbVie.

Intellectueel eigendom

De informatie, documenten en bijbehorende afbeeldingen die op de websites van AbbVie worden gepubliceerd (de "Informatie") zijn het exclusieve eigendom van AbbVie, met uitzondering van informatie die wordt geleverd door externe leveranciers onder contract bij AbbVie. De informatie mag worden gebruikt op voorwaarde dat (1) de bovenstaande copyrightmelding op alle kopieën wordt weergegeven; (2) het gebruik van de informatie uitsluitend voor informatieve en niet-commerciële doeleinden of persoonlijk gebruik is; (3) de informatie op geen enkele manier zal worden gewijzigd; en (4) er geen afbeeldingen van deze website van AbbVie apart van de begeleidende tekst zullen worden gebruikt. AbbVie is niet verantwoordelijk voor inhoud geleverd door externe leveranciers en u mag dergelijk materiaal niet verspreiden zonder toestemming van de eigenaar van het daarin opgenomen copyright. Met uitzondering van het hierboven toegestane, worden er geen licenties of rechten, expliciet of impliciet, aan personen verleend onder welk patent, handelsmerk, of ander eigendomsrecht van AbbVie dan ook. AbbVie-handelsmerken, -handelsnamen, -'trade dress' en -producten op de websites van AbbVie mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AbbVie niet worden gebruikt, behalve wanneer deze worden gebruikt voor het identificeren van het product of de diensten van het bedrijf.

Privacy en beveiliging

AbbVie zet zich in voor het beveiligen van uw privacy online. We begrijpen dat privacy voor onze klanten en bezoekers van de websites van AbbVie belangrijk is.

U erkent en gaat ermee akkoord dat als u uw persoonlijke, herkenbare gegevens op de websites van AbbVie invoert er, hoewel AbbVie over beveiligingsmechanismen beschikt om onbevoegde toegang of onderschepping te voorkomen, geen absolute garantie voor de beveiliging is. IN HET ONWAARSCHIJNLIJKE GEVAL DAT ER ONDANKS ONZE INSPANNINGEN EEN ONDERSCHEPPING OF ONBEVOEGDE TOEGANG PLAATSVINDT, ZAL ABBVIE NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE ONDERSCHEPPINGEN OF ONBEVOEGDE TOEGANG, OF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING) DIE WORDT GELEDEN DOOR EEN KLANT OF GEBRUIKER, ZELFS ALS ABBVIE EERDER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELJIKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, GARANDEERT ABBVIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, NIET DAT DE DOOR EEN KLANT GELEVERDE INFORMATIE VRIJ VAN ONDERSCHEPPING OF ONBEVOEGDE TOEGANG ZAL ZIJN, EN GEEFT GEEN IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ELKE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET HANDHAVEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN ZIJN OF HAAR EIGEN WACHTWOORD.

Beperking van de aansprakelijkheid

AbbVie neemt de verantwoordelijkheid niet op zich voor de materialen, informatie en meningen die op de websites van AbbVie worden geleverd, gepost of op een andere manier beschikbaar worden gemaakt. Het vertrouwen op deze materialen, informatie en meningen is volledig voor uw eigen risico. AbbVie wijst elke aansprakelijkheid af voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van de websites van AbbVie of de inhoud van de websites.

DE WEBSITES VAN ABBVIE, DE INHOUD VAN DE SITE, EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE HIEROP WORDEN AANGEBODEN OF BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT VIA DE WEBSITES VAN ABBVIE WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN OP "BASIS VAN BESCHIKBAARHEID", AL DAN NIET MET GEBREKEN EN/OF ONJUISTHEDEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ABBVIE OF ZIJN LEVERANCIERS, OF HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, MEDEWERKERS OF TUSSENPERSONEN (HIERNA "PARTIJEN VAN ABBVIE" GENOEMD) VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, ONDER GEEN ENKEL WETTELIJK ARGUMENT, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK (OF HET ONVERMOGEN HIERTOE) VAN DE WEBSITES VAN ABBVIE, DE INHOUD VAN DE SITE, DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD OP OF VIA DE WEBSITES VAN ABBVIE, OF ENIGE GEKOPPELDE SITE, INCLUSIEF ENIGE BIJZONDERE OF INDIRECTE SCHADE, SMARTENGELD, INCIDENTELE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, WINSTDERVING OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERTRAGING, ONDERBREKING VAN DE SERVICE, VIRUSSEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, OF FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE WEBSITES VAN ABBVIE OF DE INHOUD VAN DE SITE, ONGEACHT OF ER SPRAKE IS VAN NALATIGHEID DOOR ABBVIE EN ONGEACHT OF ABBVIE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U gaat ermee akkoord dat u, ongeacht enige tegenstrijdige toepasselijke wet, geen claims of vorderingen kunt indienen die voortvloeien uit of betrekking hebben tot de websites van AbbVie of deze Online gebruiksvoorwaarden als het langer dan één (1) jaar geleden is nadat een dergelijke claim of vordering is ontstaan. HOUD ER REKENING MEE DAT AANVULLENDE JURIDISCHE VERMELDINGEN, DISCLAIMERS EN ANDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP DE WEBSITES VAN ABBVIE.

Algemeen

U gaat er akkoord mee dat deze Online gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid de gehele overeenkomst beslaan. tussen ons met betrekking op het onderwerp ervan. De websites zijn volgens de wetten van de staat Illinois gemaakt en beheerd. De wetten van de staat Illinois zullen de voorwaarden in deze Online gebruiksvoorwaarden bepalen, voor zover de wetten van de staat Illinois niet door de toepasselijke wettelijke regels worden overschreven, bijv. wetten voor de bescherming van consumenten die op u van toepassing zijn. Als door een rechtbank of bevoegde jurisdictie een deel van deze Online gebruiksvoorwaarden ongeldig of onwettig wordt verklaard, gaat u ermee akkoord dat de andere delen van deze Online gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht zullen blijven.

ABBVIE SA/NV – BE12GENL25232 - 14 JAN. 2013