Allergan maakt nu deel uit van AbbVie - Ons verhaal | AbbVie
Skip to main content

AbbVie voltooit overname Allergan

  • Oprichting van een biofarmaceutisch bedrijf met leiderschapsposities in belangrijke therapeutische vakgebieden:  immunologie, hematologische oncologie, neurowetenschappen en esthetische behandelingen van Allergan
  • Sterke portefeuille van markt- en pijplijnproducten met een goede positionering voor duurzame groei op lange termijn
  • Onmiddellijke schaalvoordelen en rendabiliteit voor het groeiplatform van AbbVie
  • Benoeming van Thomas C. Freyman in de raad van bestuur

Waver, 11 mei 2020  – Het op onderzoek gebaseerde wereldwijde biofarmaceutische bedrijf AbbVie (NYSE: ABBV) kondigde op vrijdag 8 mei aan dat het de overname van Allergan plc heeft afgerond. Dit gebeurde na ontvangst van de reglementaire goedkeuring van alle overheidsinstanties die vereist zijn door de transactieovereenkomst en de goedkeuring door het Ierse hooggerechtshof.

"We zijn blij met deze belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, zijn werknemers, aandeelhouders en de patiënten die we bedienen", aldus Richard A. Gonzalez, voorzitter en chief executive officer van AbbVie.  “We moeten onze nieuwe Allergan-collega's prijzen voor al hun inspanningen, samen met die van onze eigen medewerkers, om dit keerpunt voor ons bedrijf te bereiken.  Het nieuwe AbbVie zal een goed gediversifieerde marktleider zijn in vele belangrijke therapeutische segmenten, met zowel markt- als pijplijnproducten. Onze financiële draagkracht zal ons in staat stellen te blijven investeren in innovatieve wetenschap en in te spelen op onvervulde medische behoeften van patiënten die op ons rekenen. Ik ben trots op beide organisaties en kijk uit naar de kansen die zich aandienen.”

Goed gepositioneerd voor langetermijngroei in belangrijke therapeutische gebieden

De transactie vergroot en diversifieert de inkomstenbasis van AbbVie aanzienlijk. Het versterkt de bestaande leidersposities in immunologie en in hematologische oncologie. Allergan biedt nieuwe groeipolen op het gebied van neurowetenschappen en is een wereldwijd opererend cosmeticabedrijf.

Deze gediversifieerde on-market-portefeuille zal de inkomsten van het bestaande AbbVie-groeiplatform opdrijven tot ongeveer $30 miljard aan opbrengsten voor het volledige jaar 2020 en resulteren in gecombineerde opbrengst van ongeveer $50 miljard.  Het garandeert het bedrijf ook een beter groeipotentieel op langere termijn, een toenemend dividend en investeringen in innovatie in elk van zijn therapeutische segmenten.  Het bedrijf verwacht een snelle afbetaling van zijn toenemende schuld door hogere kaststromen uit operationele activiteiten.

Daarnaast heeft de raad van bestuur van AbbVie samen met de voltooiing van de transactie gepensioneerd Executive Vice President en Chief Financial Officer van Abbott, Thomas C. Freyman, benoemd tot lid van de raad van bestuur van AbbVie. De heer Freyman kreeg onlangs ook een zitje in de raad van bestuur van Allergan.

Financiële voorwaarden

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst ontvangen Allergan-aandeelhouders 0,8660 AbbVie-aandelen en $120,30 in cash voor elk Allergan-aandeel, in totaal een vergoeding van $193,23
per Allergan-aandeel (gebaseerd op de slotkoers van de gewone aandelen van AbbVie van $84,22 op 7 mei 2020).  Vandaag wordt vanaf de sluiting van de beurs van New York de handel in gewone aandelen van Allergan stopgezet.

Over AbbVie

De missie van AbbVie is het ontdekken en leveren van innovatieve geneesmiddelen die vandaag een oplossing bieden voor ernstige gezondheidsproblemen en die de medische uitdagingen van morgen aanpakken. We streven ernaar om een grote impact te hebben op het leven van mensen in verschillende belangrijke therapeutische domeinen: immunologie, oncologie, neurowetenschappen, oogzorg, virologie, naast producten en diensten uit de portefeuille van Allergan Aesthetics.  Meer informatie over AbbVie op www.abbvie.com. Volg @abbvieBelux opTwitterFacebook, en @abbvie op TwitterFacebookInstagramYouTube en LinkedIn.

Contactpersoon voor de media

Grégory Willocq
Head of External Afairs
[email protected]

Perrine Sokal
Communication Manager
[email protected]

Toekomstgerichte verklaringen

Deze aankondiging bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de overname van Allergan door AbbVie (de "overname") en de geschatte of verwachte toekomstige activiteiten, prestaties en resultaten van de gezamenlijke groep en de financiële situatie, inclusief schattingen, prognoses, doelstellingen en plannen voor de gezamenlijke groep.  De woorden "geloven", "verwachten", "anticiperen" en “plannen" en soortgelijke uitdrukkingen duiden over het algemeen op toekomstgerichte uitspraken.  Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen aangegeven resultaten.  Dergelijke risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het niet realiseren van de verwachte voordelen van de overname, met inbegrip van de synergieën en de waardecreatie die door de overname worden beoogd, het niet tijdig en effectief integreren van de activiteiten van Allergan, negatieve effecten door de voltrekking van de overname op de marktprijs van de gewone aandelen van AbbVie, aanzienlijke transactiekosten en/of onbekende of onschatbare schulden, potentiële rechtszaken in verband met de overname, het onvermogen van de gezamenlijke groep om belangrijke personeelsleden te behouden, de algemene economische en zakelijke omstandigheden die de gezamenlijke groep beïnvloeden, veranderingen in de wereldwijde, politieke, economische, zakelijke, concurrentiegebonden, marktgerelateerde en regelgevende machtsverhoudingen, toekomstige wisselkoersen en rentetarieven, veranderingen in de belastingwetgeving, -regelgeving, -tarieven en -beleid, toekomstige bedrijfsovernames of -afstotingen, concurrentiegebonden ontwikkelingen en de impact van uitbraken van de volksgezondheid, epidemieën of pandemieën, zoals COVID-19.  Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op talrijke veronderstellingen en beoordelingen vanuit AbbVie's ervaring en perceptie van historische trends, de huidige omstandigheden, bedrijfsstrategieën, het bedrijfsklimaat, toekomstige ontwikkelingen en andere factoren die het passend acht.  Door hun aard houden toekomstgerichte uitspraken bekende en onbekende risico's en onzekerheden in, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zullen voordoen.  De factoren die in de context van dergelijke toekomstgerichte uitspraken in deze aankondiging worden beschreven, kunnen ertoe leiden dat de plannen van AbbVie met betrekking tot de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen van Allergan of AbbVie, wezenlijk verschillen van die welke in dergelijke toekomstgerichte uitspraken worden uitgedrukt of die door dergelijke uitspraken worden gesuggereerd.  Hoewel wordt aangenomen dat de verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte uitspraken worden geformuleerd redelijk zijn, kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke verwachtingen juist zullen blijken. Personen die deze aankondiging lezen worden dan ook gewaarschuwd om geen onnodig vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte uitspraken die alleen betrekking hebben op de datum van deze aankondiging.  Aanvullende informatie over economische, concurrentie-, overheids-, technologische en andere factoren die van invloed kunnen zijn op AbbVie is opgenomen in de periodieke openbare deponeringen van AbbVie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, met inbegrip van maar niet beperkt tot het jaarverslag van AbbVie op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2019, zoals bijgewerkt door de daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q, en, van tijd tot tijd, andere mededelingen aan beleggers van AbbVie, waarvan de inhoud niet door middel van verwijzing is opgenomen in, noch deel uitmaakt van deze aankondiging.

Eventuele toekomstgerichte uitspraken in deze aankondiging zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is voor AbbVie en/of zijn raad van bestuur op de datum van deze aankondiging en kunnen uiteindelijk onjuist blijken, ook al wordt aangenomen dat ze waar zijn op het moment dat ze worden gedaan. Onder voorbehoud van eventuele verplichtingen op grond van de geldende wetgeving, neemt AbbVie noch enig lid van de raad van bestuur de verplichting op zich om een toekomstgerichte verklaring bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, hetzij om een toekomstgerichte verklaring in overeenstemming te brengen met de werkelijke resultaten, toekomstige gebeurtenissen of met andere verwachtingen. Alle latere schriftelijke en mondelinge toekomstgerichte verklaringen die aan AbbVie of zijn raad van bestuur of aan een persoon die namens hen optreedt, kunnen worden toegeschreven, worden uitdrukkelijk in hun geheel door deze paragraaf gekwalificeerd.