Healthcare Heroes | AbbVie
Skip to main content

Reglement

Dit reglement bepaalt de regels en voorwaarden voor deelname aan het programma Healthcare Heroes, dat wordt georganiseerd door AbbVie SA/NV en waarvan het verloop en de inschrijvingsmodule beschikbaar zijn op www.healthcareheroes.be.

Door deel te nemen aan Healthcare Heroes gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met elke beslissing die het organisatiecomité (AbbVie en partners) in dat kader neemt. De deelnemer wordt door zijn/haar deelname geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, te begrijpen en uitdrukkelijk en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

ARTIKEL 1 : ORGANISATOR

Dit Programma wordt georganiseerd door AbbVie SA/NV (hierna: de Organisator), een biofarmaceutisch bedrijf met maatschappelijke zetel in de Avenue Einstein 14, 1300 Waver, in samenwerking met zijn partners.

ARTIKEL 2 : OMSCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA

Healthcare Heroes is een incubator van innovatieve ideeën voor de gezondheidszorg van morgen. Het project wordt begeleid door experts uit uiteenlopende vakgebieden. Op het programma: workshops, coaching en de kans om een project te verdedigen bij de beleidsmakers.

Dit programma is een initiatief van AbbVie met de steun van de volgende partners: de Leuvense studentenorganisatie Academics for Companies (AFC), de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), het BlueHealth Innovation Center, Domus Medica, Helan, IMEC, het Kot Santé-project van Louvain-la-Neuve, Partenamut en VZA.

Het programma vindt plaats op de campussen van de UCL (Alma, Sint-Pieters-Woluwe) en de KUL (Leuven). Het begint met een inspirerende avond onder de naam ‘Health Talk’ (sessie 1) met deskundige sprekers op het gebied van disruptie en digitale technologieën in de gezondheidssector.

Deze eerste sessie wordt gevolgd door een ‘Health Hackathon’ (sessie 2), verspreid over twee opeenvolgende dagen. Tijdens brainstorming- en designthinkingsessies worden de deelnemers gecoacht door deskundigen en kunnen ze hun ideeën in groep uitwerken. Na die twee dagen verdedigen de deelnemers hun ideeën voor een jury van experts, die de vier finaleprojecten (twee per campus) zal selecteren.

Ten slotte worden de deelnemers van de vier finaleprojecten uitgenodigd om hun idee voor te stellen aan een jury van gezondheidsprofessionals en beleidsmakers tijdens een presentatie in het federaal parlement (sessie 3). Enkel de ideeën die op deze sessie worden voorgesteld, komen in aanmerking en worden geëvalueerd. De vertegenwoordigers van het winnende project winnen een smartwatch naar keuze en krijgen de kans om lid te worden van de BlueHealth-incubator (zie artikel 8).

ARTIKEL 3: VERLOOP VAN HET PROGRAMMA

Health Talks (sessie 1) aan de UCL: 11 oktober 2021
Health Talks (sessie 1) aan de KUL: 12 oktober 2021

Health Hackathon (sessie 2) aan de UCL: 22 en 23 oktober 2021
Health Hackathon (sessie 2) aan de KUL: 29 en 30 oktober 2021

Presentatie voor het federaal parlement (sessie 3): Februari 2022 (exacte datum nog te bevestigen)

De tijdstippen en locaties worden vermeld op de inschrijvingspagina van Eventbrite en op www.healthcareheroes.be.

ARTIKEL 4: DEELNAMECRITERIA

Dit Programma staat open voor personen (‘Deelnemers’) die het recht hebben in België te verblijven en te studeren en ingeschreven zijn in de regelmatige leergangen bij een Belgische universiteit of hogeschool voor het academiejaar 2020-2021. Het aantal deelnemers aan de Health Hackathon is beperkt tot 60 studenten per evenement, dus 60 studenten voor de sessie aan de UCL en 60 voor de sessie aan de KUL. De deelname wordt daarom bepaald op basis van volgorde van inschrijving (zie artikel 5).

Het deelnemersaantal voor de Health Talks is beperkt tot 150 studenten per sessie (150 voor de sessie aan de UCL en 150 voor de sessie bij de KUL).

Het deelnemersaantal voor de Health Hacakthon is beperkt tot 60 studenten per sessie (60voor de sessie aan de UCL en 60 voor de sessie bij de KUL).

ARTIKEL 5: INSCHRIJVING

Door zich in te schrijven via de website www.healthcareheroes.be, de Eventbrite-module, de Eventbrite-website, of enig ander registratiemiddel voorgesteld door AbbVie, verbinden de Deelnemers zich ertoe aanwezig te zijn op de betreffende sessie. Deelnemers die zich inschrijven voor de Health Hackathon (sessie 2), verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op sessie 3 als hun project wordt geselecteerd bij de finalisten (zie kalender in artikel 3).

De volgende informatie moet bij de inschrijving worden verstrekt:

 • Contactgegevens (voor- en familienaam van de deelnemer en e-mailadres).
 • Gevolgde studies (naam van de universiteit of hogeschool, studiegebied, studiejaar).
 • In sessie 2 zal ook het telefoonnummer van de deelnemers worden gevraagd.

Voor beide sessies van de Health Hackathon op campussen van de UCL en KUL worden er te midden van de eerste 15 inschrijvingen voor iedere sessie twee deelnemers uitgeloot die ieder een hotelboeking voor twee personen winnen t.w.v. €150.

Voor beide sessies van de Health Hackathon op campussen van de UCL en KUL worden er te midden van de eerste 15 inschrijvingen voor iedere sessie twee deelnemers uitgeloot die ieder een hotelboeking voor twee personen winnen t.w.v. €150, op de campus van de sessie waarvoor ze zijn ingeschreven (nacht van 22 op 23 oktober 2021 voor de UCL-sessie, nacht van 29 op 30 oktober 2021 voor de KUL-sessie). Deze studenten zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht. Als zij niet binnen 7 dagen na verzending van de e-mail bevestigen, wordt de prijs toegekend aan een andere student, die willekeurig wordt uitgeloot.

ARTIKEL 6 : SELECTIE VAN FINALISTEN EN WINNAARS

Bij de Health Hackathon (sessie 2) en de presentatie op de finale (sessie 3) worden de projecten beoordeeld door een onafhankelijke jury. De Organisator stelt deze jury samen met leden van de Organisator en de partners, gezondheidsexperts, de begeleiders van de hackathon en voor sessie 4 ook beleidsmakers.

Om kans te maken op de hoofdprijs van het programma dienen de Deelnemers fysiek aanwezig te zijn in februari 2020 (exacte datum staat nog niet vast), waarbij ze hun idee mondeling voorstellen aan een panel van experts uit de gezondheidszorg en beleidsmakers, in het Nederlands of het Frans. 

Alle inhoudelijke vragen over de opzet en het verloop van het Programma moeten worden gericht aan [email protected].

Elke poging van de Deelnemers om de juryleden te beïnvloeden met het oog op het verkrijgen van een gunstige beoordeling van hun eigen project, zal hun onmiddellijke uitsluiting van het Programma tot gevolg hebben.

ARTIKEL 7 : EVALUATIECRITERIA

Het door de Deelnemers voorgestelde idee moet als doel hebben de toekomst van de gezondheidszorg in België te ondersteunen door een oplossing te bieden voor de duurzaamheid ervan, d.w.z. een economisch efficiënt en toch menselijk gezondheidszorgsysteem.

Meer bepaald moet het project voldoen aan de volgende criteria:

 • Het concept stelt patiënten in staat tot preventie of tot aanpak van hun ziekte - /20 punten
 • Het concept is innovatief - /20 punten
 • Het concept zal leiden tot een positieve economische impact op de samenleving - /20 punten 
 • Het concept voldoet aan een behoefte - /20 punten 
 • Het concept heeft potentieel om verder uitgewerkt en geïmplementeerd te worden - /20 punten

Op basis van deze criteria selecteert de jury de finaleprojecten en de grote winnaar.

ARTIKEL 8 : PRIJS

De Deelnemers die het winnende project hebben ingezonden, winnen een reis om deel te nemen aan de conferentie Wired Health, die op 25 mars 2020 plaatsvindt in Londen, met inbegrip van het toegangsticket, het vervoer heen en terug per trein en het verblijf (3 overnachtingen).Deelnemers die het winnende project hebben ingezonden, winnen:

 • Een smartwatch, te kiezen uit de volgende mogelijkheden: een Apple Watch SE (compatibel met Apple), een Galaxy Watch3 (compatibel met Android en Apple) of een Withing Steel HR (activity
  tracker), waarvan de totale waarde, inclusief opties, niet meer dan 300 euro zal bedragen. De keuze van het model en de opties (grootte, kleur ...) moet door de winnaars worden meegedeeld binnen 7 dagen na de finale. Als het gekozen model niet beschikbaar is, zal AbbVie een model van gelijke waarde voorstellen.
 • Een kans om in 2022 deel te nemen aan Health RampUp, een incubatieprogramma van het BlueHealth Innovation Center, na bevestiging van de laatstgenoemde organisatie.

ARTIKEL 9 : MEDIARELATIES

De finaleprojecten en de grote winnaars van het Programma kunnen worden opgenomen in een communicatiecampagne (met inbegrip van pers- en communicatieacties en publiciteit op sociale netwerken) ter promotie van het Programma Healthcare Heroes of andere programma’s van AbbVie die de toekomst van de gezondheidszorg in België ondersteunen. Daartoe verbinden ze zich ertoe beschikbaar te zijn voor interviews met de pers, en de Organisator en zijn partners de nodige informatie te verstrekken voor de uitvoering van de communicatieplannen.

ARTIKEL 10 : RECHTEN

De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden idee.

De Deelnemer behoudt te allen tijde het auteursrecht van het ingezonden idee. De Deelnemer verleent AbbVie en zijn partners het recht om op een exclusieve, totale en definitieve wijze in het kader van het Programma te communiceren over het ingezonden idee en de samenvatting daarvan te gebruiken, te publiceren, te exploiteren en te verspreiden zonder dat AbbVie of zijn partners de Deelnemer enige vergoeding verschuldigd is. Deze toelating geldt voor de hele wereld en voor elke exploitatievorm.

De Deelnemer geeft AbbVie en zijn partners de toestemming om het ingezonden idee mee te delen aan derden, per e-mail, per post of online.

AbbVie en zijn partners voorzien bronvermelding, bestaande uit vermelding van de naam van de groep of het project; of de voor- en familienaam van minstens een van de Deelnemers voor elke groep, in geval van gebruik, publicatie, exploitatie of verspreiding van het door de Deelnemer ingezonden idee. De groepen worden bij het begin van sessie 2 samengesteld.

ARTIKEL 11: SCHADE

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen door deelname aan het Programma.

ARTIKEL 12: UITSLUITING VAN HET PROGRAMMA

Elke deelnemer moet alle gegevens die bij de inschrijving en bij de aanvang van sessie 2 worden gevraagd (zie Artikel 5), volledig en correct meedelen om te kunnen deelnemen aan het Programma en aldus kans te maken op een uitnodiging voor de conferentie Wired Health (zie Artikel 8). De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers van het Programma uit te sluiten die niet aan de deelnamecriteria voldoen of wier gedrag in strijd zou zijn met de waarden van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om het Programma of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen indien dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het Programma moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd wegens omstandigheden buiten zijn wil.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich tijdens het verloop van het Programma zouden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van e-mails, laattijdige ontvangst, de identificatie van de afzender enz.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

AbbVie SA / NV zal uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw familienaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, universiteit of school, studiedomein en -jaar verwerken om het project Healthcare Heroes te beheren en erover te communiceren. Meer informatie over de praktijken inzake

vertrouwelijkheid van AbbVie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens en uw privacyrechten vindt u op https://www.abbvie.be/nl/privacy.html.

ARTIKEL 14: TOESTEMMING VOOR FOTO'S, VIDEO- EN AUDIO-OPNAMES

Door deel te nemen aan één of meerdere sessies van het Healthcare Heroes programma gaat de Deelnemer ermee akkoord dat de Organisator foto’s of video- en audio-opnames van hem/haar, gelinkt aan zijn/haar deelneming aan het programma, kan nemen en delen, voor interne of externe communicatie, en dat voor een onbeperkte periode.

CONTACT

Indien u vragen hebt over dit reglement, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].