Reglement

Dit reglement bepaalt de regels en voorwaarden voor de deelname aan het programma Healthcare Heroes, dat wordt georganiseerd door AbbVie SA/NV en waarvan het verloop en de inschrijvingsmodule beschikbaar zijn op http://healthcare-heroes.eventbrite.com.

Door aan Healthcare Heroes deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement, alsook elke beslissing die het organisatiecomité (AbbVie en partners) dienaangaande neemt. De deelnemer wordt door zijn/haar deelname geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, te begrijpen en uitdrukkelijk en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

ARTIKEL 1 : ORGANISATOR

Dit Programma wordt georganiseerd door AbbVie SA/NV (hierna: de Organisator), een biofarmaceutisch bedrijf, met maatschappelijke zetel te 1300 Wavre, Avenue Einstein 14, in samenwerking met zijn partners.

ARTIKEL 2 : OMSCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA

Healthcare Heroes is een incubator van innovatieve ideeën voor de gezondheidszorg van morgen, ontwikkeld met de Université Catholique de Louvain (hierna: UCL) en de Katholieke Universiteit Leuven (hierna: KUL). Het project staat open voor alle Belgische faculteiten en wordt begeleid door experts uit alle vakgebieden. Op het programma: workshops, coaching en de kans om een project te verdedigen bij de beleidsmakers.

Dit programma is een initiatief van AbbVie met de steun van de volgende partners: het Kot Santé project van Louvain-la-Neuve, de studentenorganisatie van Leuven AFC (Academics for Companies), IMEC, de Belgische Farmaceutische Vereniging (APB), Domus Medica, Partena Ziekenfonds, de European Academy of Patients (EUPATI) en de Scientific Society of General Medicine (SSMG).

Het programma vindt plaats op de campussen van de UCL en de KUL. Sessie 1 is een avond met een expert uit het veld, een chronische patiënt die zijn verhaal zal vertellen en ten slotte een innovatieve start-up. Ze delen hun visie op de toekomst van de gezondheidszorg en de hoofdrol van de patiënt daarbij.

Sessies 2 en 3 vormen vervolgens de kern van het programma. Het betreft twee sessies coaching tijdens een tweedaagse ‘hackathon’. Dankzij onder meer brainstormsessies worden de deelnemers gecoacht door experts en kunnen ze hun ideeën in groep ontwikkelen. Na die twee dagen verdedigen de deelnemers hun ideeën voor een jury van experts, die de vier finaleprojecten (twee per campus) zal selecteren.

Ten slotte worden de deelnemers van de vier finaleprojecten uitgenodigd hun idee voor te stellen aan een jury bestaande uit spelers van de gezondheidszorg en beleidsmakers tijdens sessie 4. Enkel de ideeën die op deze sessie worden voorgesteld, worden in aanmerking genomen en geëvalueerd. De vertegenwoordigers van het winnende project winnen een reis naar de conferentie Wired Health 2020 (zie Artikel 8).

ARTIKEL 3: VERLOOP VAN HET PROGRAMMA

Startsessie aan de UCL: 7 oktober 2019
Startsessie aan de KUL: 8 oktober 2019

Sessies 2&3 ("Hackahton") aan de UCL: 18 en 19 oktober 2019
Sessies 2&3 ("Hackathon") aan de KUL: 25 en 26 oktober 2019

Sessie 4: Februari 2020 (exacte datum te bevestigen)

Tijdstippen en locatie kan u terugvinden op de inschrijvingspagina: http://healthcare-heroes.eventbrite.com

ARTIKEL 4: DEELNAMECRITERIA

Dit Programma staat open voor personen (“Deelnemers” genoemd) die het recht hebben in België te verblijven en te studeren, die ingeschreven zijn in de regelmatige leergangen bij een Belgische universiteit of hogeschool voor het academiejaar 2019-2020. Het aantal deelnemers aan sessies 2 en 3 is beperkt tot 40 studenten per hackaton, dus 40 studenten voor de sessie aan de UCL en 40 voor de sessie aan de KUL. De deelname wordt daarom bepaald op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

ARTIKEL 5: INSCHRIJVING

Door zich in te schrijven via de website http://healthcare-heroes.eventbrite.com of via de links in de advertenties op de sociale media voor het Programma, verbinden de Deelnemers zich ertoe aanwezig te zijn op de betreffende sessie. De Deelnemers die zich inschrijven voor de sessies 2 en 3 van de ‘hackathon’, verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op de sessie 4 indien hun project is geselecteerd als finaleproject (zie kalender in Artikel 3).

De volgende informatie dient te worden meegedeeld bij de inschrijving: Contactgegevens (naam en voornaam van de deelnemer en e-mailadres).

Bij de aanvang van sessie 2 dient aanvullende informatie te worden verstrekt:
1. Contactgegevens: telefoonnummer;
2. Studies: naam van de universiteit/hogeschool, faculteit, departement, jaar

ARTIKEL 6 : JURY

Bij de hackathonsessies (sessies 2 en 3) en de presentatie op de finale (sessie 4) worden de projecten beoordeeld door een onafhankelijke jury. De Organisator stelt deze jury samen, met leden van de Organisator en de partners, gezondheidsexperts, de begeleiders van de hackathon en voor sessie 4 beleidsmakers.

De juryleden zijn op de hoogte van en gaan akkoord met het onderhavige reglement. De juryleden verklaren de tijdige en volledige inschrijvingen op objectieve wijze te beoordelen. Bij de deliberatie over de ingezonden ideeën onthoudt de jury zich van elke vorm van belangenvermenging of omkoping. Alle inhoudelijke vragen over de opzet en het verloop van het Programma worden gericht aan healthcareheroes@ogilvy.com.

Elke poging van de Deelnemers om de juryleden te beïnvloeden met het oog op het verkrijgen van een gunstige beoordeling van hun eigen project zal hun onmiddellijke uitsluiting van het Programma tot gevolg hebben.

ARTIKEL 7 : EVALUATIECRITERIA

Het door de Deelnemers voorgestelde idee moet als doel hebben de toekomst van de gezondheidszorg in België te ondersteunen door een oplossing te bieden voor de duurzaamheid ervan, d.w.z. een economisch efficiënt en toch menselijk gezondheidszorgsysteem.

Meer bepaald moet het project voldoen aan de volgende criteria:

  • Het concept stelt patiënten in staat tot preventie of tot aanpak van zijn ziekte - /20 punten
  • Het concept is innovatief - /20 punten
  • Het concept zal leiden tot een positieve economische impact op de samenleving - /20 punten 
  • Het concept voldoet aan een behoefte - /20 punten 
  • Het concept heeft potentieel om verder uitgewerkt en geïmplementeerd te worden - /20 punten

Op basis van deze criteria selecteert de jury de finaleprojecten en de grote winnaar.

ARTIKEL 8 : PRIJS

De Deelnemers die het winnende project hebben ingezonden, winnen een reis om deel te nemen aan de conferentie Wired Health, die op 25 mars 2020 plaatsvindt in Londen, met inbegrip van het toegangsticket, het vervoer heen en terug per trein en het verblijf (3 overnachtingen).

ARTIKEL 9 : MEDIARELATIES

De finaleprojecten en de grote winnaars van het Programma kunnen worden opgenomen in een communicatiecampagne (met inbegrip van onder meer media- en reclameacties) ter promotie van het Programma Healthcare Heroes of andere programma’s van AbbVie die de toekomst van de gezondheidszorg in België ondersteunen. Daartoe verbinden ze zich ertoe beschikbaar te zijn voor interviews met de pers, en de Organisator en zijn partners de nodige informatie te verstrekken voor de uitvoering van de communicatieplannen.

Om kans te maken grote winnaars van het Programma te worden, dienen de Deelnemers fysiek aanwezig te zijn in februari 2020 (exacte datum staat nog niet vast), waarbij ze hun idee mondeling voorstellen aan een panel van experts uit de gezondheidszorg en beleidsmakers, in het Nederlands of het Frans.

ARTIKEL 10 : RECHTEN

De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden idee en het ingevulde inschrijvingsformulier.

De Deelnemer behoudt te allen tijde het auteursrecht van het ingezonden idee. De Deelnemer verleent AbbVie en zijn partners het recht om op een exclusieve, totale en definitieve wijze in het kader van het Programma te communiceren over het ingezonden idee en de samenvatting daarvan te gebruiken, te publiceren, te exploiteren en te verspreiden zonder dat AbbVie of zijn partners de Deelnemer enige vergoeding verschuldigd is. Deze toelating geldt voor de hele wereld en voor elke exploitatievorm.

De Deelnemer geeft AbbVie en zijn partners de toestemming om het ingezonden idee mee te delen aan derden, per e-mail, per post of online.

AbbVie en zijn partners voorzien bronvermelding, bestaande uit vermelding van de voornaam en familienaam van minstens een van de Deelnemers voor elke groep, in geval van gebruik, publicatie, exploitatie of verspreiding van het door de Deelnemer ingezonden idee. De groepen worden bij het begin van sessie 2 samengesteld.

ARTIKEL 11: SCHADE

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen door deelname aan het Programma, met inbegrip van alle schade vóór, tijdens of in verband met de deelname aan de reis naar Londen.

ARTIKEL 12: UITSLUITING VAN HET PROGRAMMA

Elke deelnemer moet alle gegevens die bij de inschrijving en bij de aanvang van sessie 2 worden gevraagd (zie Artikel 5), volledig en correct meedelen om te kunnen deelnemen aan het Programma en aldus kans te maken op een uitnodiging voor de conferentie Wired Health (zie Artikel 8). De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers van het Programma uit te sluiten die niet aan de deelnamecriteria voldoen of wier gedrag in strijd zou zijn met de waarden van de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om het Programma of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen indien dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het Programma moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd wegens omstandigheden buiten zijn wil.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich tijdens het verloop van het Programma zouden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van e-mails, laattijdige ontvangst, de identificatie van de afzender enz.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

AbbVie SA / NV zal uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw familienaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, universiteit of school, studiedomein en -jaar verwerken om het project Healthcare Heroes te beheren en erover te communiceren. Meer informatie over de praktijken inzake
vertrouwelijkheid van AbbVie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens en uw privacyrechten vindt u in de privacyverklaring van AbbVie.

ARTIKEL 14: TOESTEMMING VOOR FOTO'S, VIDEO- EN AUDIO-OPNAMES

Door deel te nemen aan één of meerdere sessies van het Healthcare Heroes programma, gaat de Deelnemer akkoord dat de Organisator foto’s of video- en audio-opnames van hem/haar, gelinkt aan zijn/haar deelneming aan het programma, kan nemen en delen, voor interne of externe communicatie, en dat voor een onbeperkte periode.

CONTACT

Indien u vragen hebt over dit reglement, kunt u een e-mail sturen naar healthcareheroes@ogilvy.com.